Statut klubu MUKS Sari Żory

Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sari Żory

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory (MUKS Sari Żory) zwany dalej klubem sportowym jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów i uczennice, zawodników i zawodniczki oraz sympatyków działającym na podstawie prawa polskiego, Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i niniejszym statutem.

§2.

Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Klub może prowadzić działalność także poza granicami RP.
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§3.

Siedzibą władz Klub jest miasto Żory. Adres: 44-240 Żory, Hala Sportowa MOSiR Żory,
ul. Folwarecka 10.

§4.

Profilem działania klubu jest szeroko rozumiana działalność propagująca i rozwijająca dyscypliny sportowe jakimi są siatkówka i koszykówka.

§5.

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

 §6.

Działalność klubu sportowego opiera się na pracy społecznej członków.  W przypadku, gdy praca członków na rzecz Klubu uniemożliwia lub ogranicza pracę zawodową członka, może zostać on zatrudniony przez Klub dla realizacji celów statutowych. Przewiduje się też możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§7.

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§8.

Klub powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania Klubu Sportowego

 §1.

Celem Klubu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. W zakresie działalności nieodpłatnej:
  a) planowanie i organizowanie życia sportowego zawodników i zawodniczek w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  b) angażowanie wszystkich zawodników i zawodniczek do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  c) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim,
  d) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
  e) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  f) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego m. in. rozgrywki i zawody rangi mistrzowskiej, pokazów, turniejów i innych imprez sportowych.
  g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.                                                                                    h) szkolenie podstawowe i specjalistyczne zawodników i zawodniczek z zakresu siatkówki i koszykówki oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez okręgowe i polskie związki sportowe PZPS i PZKosz we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. W zakresie działalności odpłatnej:
  a) planowanie i organizowanie życia sportowego zawodników i zawodniczek w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz w oparciu o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
  b) angażowanie wszystkich zawodników i zawodniczek do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
  c) uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego oraz poza nim,
  d) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej,
  e) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
  f) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego m. in. rozgrywki i zawody rangi mistrzowskiej, pokazów, turniejów i innych imprez sportowych.
  g) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.                                                                                    h) szkolenie podstawowe i specjalistyczne zawodników i zawodniczek z zakresu siatkówki i koszykówki oraz udział w rozgrywkach prowadzonych przez okręgowe i polskie związki sportowe PZPS i PZKosz we wszystkich kategoriach wiekowych.

§2

1. Klub realizuje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi w mieście i województwie, jednostkami miejskimi, szkołami, klubami sportowymi i rodzicami.
2. Klub będzie prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi klubami sportowymi oraz związkami i instytucjami sportowymi.
3. Klub będzie dbać o integrację środowiska lokalnego poprzez organizowanie spotkań, pogadanek oraz pokazów.
4. Klub organizuje wyjazdy na zawody w kraju i zagranicą związane z promocją oraz uczestnictwem w zawodach, rozgrywkach mistrzowskich oraz obozach sportowych.

§ 3

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy sportowych.

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 §1.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1.  członków zwyczajnych,
2.  członków wspierających,

§2.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu,

 §3.

 1. Członek zwyczajny.
  Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Klubu:
  a.  każdy mieszkaniec Polski, który wyraża wolę uczestnictwa i pracy dla realizacji celów Klubu,
  b. cudzoziemiec, który zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskie (art. 4, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989., Dz.U. nr 20, poz. 104);j ,
  c. cudzoziemiec mniemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski (przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989., Dz.U. nr 20, poz. 104).

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. Stanowisko Zarządu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

2. Członek zwyczajny ma prawo:
a.  wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Klubu,
c. uczestniczenia w projektach, zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klubu,
d. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
aprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
b. regularnego opłacania składek członkowskich,
c. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Klubu.

 §4.

Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Klubu, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Klubu na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klubu zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

  §5.

Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia z Klubu – po pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b. automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są rocznie,
c. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a.  działania na szkodę Klubu,
b. naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c. notorycznego nie brania udziału w pracach Klubu,
d. popełnienia czynu hańbiącego,

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 Rozdział IV

Władze Klubu

 §1.

 Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna.

 §2.

Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.

 §3.

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 §4.

Walne Zebranie Członków Klubu

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Klubu. Walne Zebrania Członków mogą być:
a.  zwyczajne,
b. nadzwyczajne,
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem obrad.
1.1. Zawiadomieni winno być dostarczone osobiście, przesłane pocztą, pocztą elektroniczną, względnie faksem na podany przez członka numer.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Klubu,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
a.  z inicjatywy Zarządu,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 5 członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków,

5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Zarządu.

6. Wybory do Władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zebranie Członków:
a. 
ustala kierunki i program działania Klubu.
b. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
d. wybiera i odwołuje Zarząd i Komisję Rewizyjną.
e. uchwala zmiany Statutu Klubu.
f. zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
g. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku.
h. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.
i. uchwala budżet.
j. uchwala wysokość składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu.
k. rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Klubu lub jego władze.

 §5.

Zarząd Klubu

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się minimum z 3 osób, w tym Prezesa, Wice Prezesa, Sekretarza oraz dodatkowo z Członków Zarządu. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

4. Zarząd Klubu zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Zarząd Klubu zobowiązany jest do:
a. realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania.
b. uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej.
c.przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
d. zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych.
e. ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Klubu.

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Klubu, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

8. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

9. Członkami Zarządu mogą być osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 §6.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu i składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
c. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

a. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
b. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:

a.  kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
b.  przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu
c.  składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
d.  składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

 Rozdział V

 Majątek i gospodarka finansowa

 §1.

Majątek Klubu składa się z :
askładek członkowskich członków zwyczajnych,
b. dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
c. wpływów z działalności statutowej,
d. dochody z działalności (np. reklama, sprzedaż towarów, usług),
e. dotacje budżetowe na zadania zlecone,
f. dochody ze sprzedaży majątku,
g. inne źródła

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Klubu upoważniony jest Zarząd. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnionej.

 §2.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 §1.

1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 §2.

Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

Zatwierdzony uchwałą nr 3/XI/2019 w dniu 26 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków MUKS Sari Żory.