Regulamin MUKS Sari Żory

1.Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari Żory finansowany jest :

a. z dotacji Urzędu Miasta Żory,
b.składek członkowskich opłacanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, których dzieci znajdują się pod opieką klubu – klasy sportowe i SMS w SP3 , SP 15, SP17, ZSZ HERBERT , dzieci i młodzieży którzy są zawodniczkami i zawodnikami klubu (młodziczki, młodzicy, kadetki, kadeci, juniorki, juniorzy),
c.środków własnych,
d.darowizn i środków od sponsorów.

 1. Na każdy rok kalendarzowy opłatę członkowską ustala Walne Zebranie Członków. Jednocześnie Zarząd zadecydował:
  a.składki członkowskie należy opłacać miesięcznie lub jednorazowo w roku, zgodnie
  z przyjętymi zasadami przez wszystkie grupy treningowe za wyjątkiem seniorek. W miesiącu sierpień opłaty członkowskie nie będą pobierane.
  b.w przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) składka członkowska może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby przez zawodniczkę lub zawodnika,
  c.w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, zawodniczka lub zawodnik może zostać skreślona z listy zawodników MUKS Sari Żory przez Zarząd na wniosek trenera, lub Zarządu Klubu.
  d.w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd klubu może obniżyć składkę lub całkowicie zrezygnować z jej pobierania od osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Klubu.
  e.nieobecność zawodniczki lub zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej za ten okres,
  f. składka członkowska nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym,
  g.wpłaty za składki należy kierować na konto klubowe MUKS Sari Żory.
 1. Pieniądze pochodzące ze składek oraz dotacji będą przeznaczone na cele wynikające ze statutu MUKS Sari Żory tj.:
  a.
  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do treningu,
  b.pokrycie kosztów przejazdu na zawody,
  c.pokrycie kosztów licencji trenerskich i zawodniczych,
  d.pokrycie kosztów wynajęcia hal sportowych,
  e. finansowanie opłat startowych na zawodach  i turniejach mini siatkówki, rozgrywkach młodzieżowych i  ligi śląskiej na różnych szczeblach rozgrywkowych, oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
  e. dofinansowanie obozu sportowego,
  f. ubezpieczenie NNW zawodniczek i zawodników , oraz trenerów,
  g.opłaty w Śląskim Związku Piłki Siatkowej, i Polskim Związku Piłki Siatkowej
 1. W ramach składki członkowskiej zawodniczka lub zawodnik ma prawo do:
  a.
  bezpłatnego wejścia na zajęcia treningowe,
  b.opieki trenerskiej,
  c.bezpłatnego udziału w zawodach ligowych rangi Mistrzostw Województwa i Mistrzostw Polski,
  d.dofinansowania obozów szkoleniowych,
  e.dofinansowania udziału w turniejach towarzyskich – opłata za transport.
 1. Zawodniczki lub zawodnicy poszczególnych grup treningowych MUKS Sari Żory zobowiązane są do:
  a.przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie korzystania z poszczególnych sal gimnastycznych (regulamin dostępny w holu sali ) podczas treningu oraz zawodów sportowych,
  b.przestrzegania sportowego trybu życia,
  c.przestrzegania regulaminu obozów i wycieczek,
  d.punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem, meczem, turniejem,
  e.kulturalnego zachowania się na terenie sali gimnastyczne, hali (dotyczy również holu sali, szatni, natrysków, ubikacji), oraz poszanowanie przeciwnika i sędziego oraz jego decyzji w duchu zasad czystej gry (dotyczy również trenerów),
  f. kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników sal gimnastycznych i hali, na której odbywają się treningi lub mecze,
  g. wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
  h. informowania trenera o wszelkich problemach zdrowotnych (np. zawrotach, bólach głowy, urazach),
  i. kulturalnego zachowania się względem innych członków poszczególnych grup treningowych,
  j. kulturalnego zachowania się i godnego reprezentowania barw MUKS Sari Żory,
  k.dbania o sprzęt sportowy,
  l. w przypadku rezygnacji z gry w klubie natychmiastowego zwrotu powierzonego sprzętu sportowego oraz uregulowania zaległości składek członkowskich,
  m. brania udziału we wszystkich zawodach, do których zawodniczka/zawodnik zostali wytypowani przez trenera,
  n. do systematyczności i postępów w nauce,
  o. pomagania innym zawodniczkom/zawodnikom,
  p. uczestnictwa w obozach sportowych, do których została/ał wytypowana/ny przez trenera,
  q. informowania o swojej ewentualnej nieobecności na treningu trenera
  z wyprzedzeniem sms-em, bądź telefonicznie,
  r. rozliczania się w terminie jak najszybszym z trenerem z nieobecności nieusprawiedliwionych na treningach, meczach, turniejach,
  s. reklamowania tylko tych firm, na które władze klubu wyraziły zgodę,
  t. promowania i reklamowania klubu poprzez udostępnienie swojego wizerunku dla potrzeb mediów (klubowa strona internetowa www.muks-sari.eu, klubowy FB, żorskie portale internetowe), firm, osób, wyrobów itp., do których klub jest zobowiązany, w tym do publikacji, pokazywania, i wykorzystywania zdjęć, portretu, jak również do rozpowszechniania nazwiska, głosu i danych biograficznych w dowolnym formacie.
 1. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do:
  a.
  regularnego opłacania składki członkowskiej przez okres roku szkolnego,
  b. informowania trenerów poszczególnych grup treningowych o nieobecności zawodniczki lub zawodnika na treningu (np. z powodu choroby, w sytuacjach losowych, przy dłuższych nieobecnościach)  oraz o innych sytuacjach problemowych, o których trenerzy powinni wiedzieć,
  c. kontrolowania stanu sprzętu sportowego przekazanego dla zawodniczki
  lub zawodnika a należącego do Klubu (w przypadkach uszkodzenia rodzice ponoszą wszelkie koszta),
  d. wyciągania konsekwencji wobec dziecka, które dostało upomnienie od trenera,
  e. partycypowanie w kosztach obozów szkoleniowych i  innych w razie potrzeb klubu,
  f. wspierania dziecka w godzeniu obowiązków uczeń – zawodnik,
  g. stworzenie warunków umożliwiających sportowy rozwój dziecka w klubie.
 1. Trenerzy poszczególnych grup treningowych mogą wyciągnąć konsekwencje wobec zawodniczek lub zawodników niestosujących się do regulaminu poprzez:
  a. 
  upomnienie,
  b. upomnienie przy całej drużynie,
  c. upomnienie w obecności rodzica,
  d. nie zgłoszenie do zawodów,
  e. zawieszenie czasowe w prawach zawodnika klubu,
  f. złożenie wniosku do Zarządu Klubu o skreślenie zawodnika z listy klubowej.
 1. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.
 2. Zarząd Klubu ustala wielkość grup treningowych, biorąc pod uwagę rachunek ekonomiczny oraz jakość szkolenia.
 3. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje prowadzący zajęcia trener, w kooperacji z koordynatorem sekcji.
 4. Trenerzy wraz z koordynatorem sekcji, decydują o naborze do poszczególnych grup treningowych.
 5. Trenerzy zobowiązani są do poszerzania swojej wiedzy dotyczącej treningu sportowego poprzez:
  a. 
  udział w szkoleniach ŚZPS,
  b. udział w innych szkoleniach dotyczących nauczania gry w siatkówkę oraz organizacji procesu treningowego,
  c. prowadzenie planów treningowych i przedstawianie zakładanych celów przed sezonem rozgrywkowym,
  d. systematyczną ewaluację programów nauczania oraz planów treningowych,
  e. systematyczne zapoznawanie się z literaturą z zakresu treningu siatkarskiego,
  f. systematyczne zamieszczanie informacji o osiągnięciach swoich grup treningowych na stronie klubowej oraz klubowym FB oraz informowaniu mediów.
 6. Plany treningowe oraz założone cele na dany sezon rozgrywkowy trenerzy składają na piśmie Zarządowi Klubu.
 7. Zarząd ma prawo do stawiana własnych celów trenerom oraz nadzorowania i sprawdzania postępów w realizacji przedstawionych celów w każdej grupie treningowej.
 8. Trenerzy przynajmniej raz na 3 miesiące spotykają się (np. z koordynatorem sekcji lub z zarządem klubu lub we własnym gronie – na zasadzie super wizji) w celu omówienia postępów zawodniczek/zawodników, realizacji planów szkoleniowych i ewentualnych zmianach w ich realizacji i innych problemach związanych z procesem treningowym.
 9. Po zakończeniu sezonu trenerzy zobowiązani są do przedstawienia Zarządowi sprawozdania na piśmie z osiągniętych celów oraz wnioski na następny sezon.
 10. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu Klubu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem. Zmiana barw klubowych odbywa się zgodnie z Regulaminem Zmiany Barw Klubowych PZPS.
 11. Wypożyczenie zawodniczki/zawodnika do innego klubu następuje na pisemny wniosek rodzica/opiekuna lub pełnoletniej zawodniczki i decyzji Zarządu Klubu.
 12. Rozwiązanie umowy:
  a. 
  Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy, do Zarządu Klubu,
  b. Klub ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez zawodnika lub zawodniczkę niniejszego Regulaminu, Statutu klubu lub norm współżycia społecznego.
 13. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu Klubu.
 14. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości zawodników i rodziców przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej klubu.
 15. Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu Klubu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.
 16. Interpretacja niniejszego Regulamin należy do Zarządu Klubu.
 17. Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu Klubu.

Żory, 28 sierpnia 2019 r.