Regulamin Zarządu MUKS Sari Żory

 
 • 1
 1. Zarząd działa na podstawie przepisów:
  Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku .(Dz.U. Nr 127,poz.857),
  b. Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. Dz 1989 r. Nr 20, poz. 104
  z późniejszymi zmianami),
  c. Statutu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sari Żory,
  d. Postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 2
 1. Zarząd kieruje działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz w granicach określonych prawem o stowarzyszeniach, Statutem Klubu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Zarząd inicjuje, organizuje i prowadzi działalność sportową w określonej dyscyplinie sportowej oraz realizuje cele określone w Rozdziale II Statutu.
 3. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub umowy Klubu należą do właściwości Zarządu Klubu.
 4. Do składania oświadczeń woli, podpisywania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Klubu wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej.
 5. Zarząd podejmuje decyzje i czynności niezastrzeżone dla innych organów Klubu oraz kontroluje i nadzoruje ich wykonanie.
 6. Zarząd uchwala okresowe plany działalności merytorycznej i finansowej.
 7. Przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 8. Zarządza majątkiem i podejmuje uchwały w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, kontraktów państwowych.
 9. Ustala wynagrodzenia za pracę na rzecz klubu.
 10. Prowadzi i przechowuje dokumentację Klubu zgodnie z zasadami przewidzianymi prawem.
 11. Wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków.
 12. Sporządza i przyjmuje projekt budżetu Klubu, preliminarz wydatków oraz plany zatrudnienia.
 13. Zatwierdza plany szkoleniowe dla poszczególnych grup treningowych oraz ich liczebności mając na uwadze jakość szkolenia.
 14. Upoważnia trenerów do decyzji o naborze do grup treningowych.
 15. Nawiązuje międzynarodowe kontakty sportowe.
 16. Podejmuje decyzje o zmianie barw klubowych zawodnika po uprzednim złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem.
 17. Zwołuje Walne Zebrania Członków.
 18. Podejmuje decyzje w sprawie powoływania i rozwiązywania grup treningowych.
 19. Uchwala i zmienia Regulamin Zarządu.
 20. Ustosunkowuje się do zaleceń pokontrolnych wydawanych przez organy uprawnione do kontroli działalności klubu.
 21. Powołuje i odwołuje trenerów.
 22. Wyjaśnia kwestie sporne bądź niejasne na wniosek zawodniczek, rodziców lub trenerów.
 23. Informuje na stronie internetowej o zmianach w Regulaminie Klubu.
 24. Występuje do sądów i organów administracji publicznej z wymaganymi prawem wnioskami i dokumentami.
 25. Występuje do Walnego Zebrania Członków z wnioskami.
 • 3
 1. Zarząd składa się z minimum z trzech osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz dodatkowo jednego Członka Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata.
 3. Członkowie Zarządu swoją pracę wykonują społecznie
  3.1. Możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z inicjatywy własnej lub na wniosek innego Członka Zarządu, w razie jego nieobecności Wiceprezes określa termin, miejsce i proponowany porządek zebrania, który to może być rozszerzony o sprawy zgłoszone na posiedzeniu..
 6. Zwołanie posiedzenia następuje w drodze zawiadomienia każdego Członka Zarządu przy użyciu telefonu, poczty e-mail lub innego środka bezpośredniego komunikowania się.
 7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni i w posiedzeniu bierze udział, co najmniej trzech Członków Zarządu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może wnieść do protokołu zdanie odrębne. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego Członka Zarządu.
 8. Obecność na posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowa. O niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu należy powiadomić Prezesa.
 9. Z posiedzenia Zarządu spisuje się protokół podpisywany przez obecnych na posiedzeniu.
 10. Protokół powinien zwierać: datę i miejsce posiedzenia, listę obecności osób biorących udział w posiedzeniu oraz listę zaproszonych gości, porządek obrad, treść przyjętych uchwał, a szczegółowe materiały stanowią załączniki do protokołu, a także ilość głosów „za”. „przeciw”, „wstrzymujący się” oraz treść zgłoszonego zdania odrębnego.
 11. Protokoły z posiedzeń włączone są do księgi uchwal Zarządu.
 • 4
 1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Klubu. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należą sprawy niezastrzeżone dla Zarządu Klubu ani dla innych Członków Zarządu, w szczególności do zakresu czynności  Prezesa Zarządu należy:
 1. Zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 2. Ustalanie porządku obrad Zarządu,
 3. Przewodniczenie obradom Zarządu,
 4. Koordynowanie i kierowanie pracami Zarządu,
 5. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 6. Inicjowanie działania na rzecz pozyskania środków finansowych na działalności statutową klubu.
 1. Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje Wiceprezes Zarządu.

Do uprawnień Wiceprezesa Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące uprawnień Prezesa Zarządu.

 1. Członkowie Zarządu współpracują między sobą, aby ich działalność była możliwie najbardziej skuteczna i efektywna i nie wywoływała konfliktów.
 2. Szczegółowe kompetencje Członków Zarządu reguluje Zakres obowiązków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • 5

Bieżącą działalnością Klubu kieruje Sekretarz Klubu.

 • 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują postanowienia Statutu Klubu.

 • 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków po wcześniejszym uchwaleniu przez Zarząd.

 • 8

Zmiana Regulaminu wymaga procedury przewidzianej przy jego przyjęciu.

Zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków MUKS Sari Żory uchwałą nr 5/II/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sari Żory

Zakres obowiązków Członków Zarządu Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS Sari Żory.

 Wiceprezes Zarządu:

 1. Współpracuje z pozostałymi członkami Zarządu
 2. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.
 3. Zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności i przejmuje jego zakres obowiązków.
 4. Nadzoruje realizację planów treningowych poszczególnych grup treningowych.
 5. Inicjuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych na działalności statutową klubu.
 6. Odpowiada za przygotowywanie informacji na stronę internetową klubu.
 7. Odpowiada za kontakty z mediami.

Sekretarza Zarządu:

 1. Koordynuje prace Zarządu w kwestii realizacji jego uchwał.
 2. Dokumentuje działalność Zarządu.
 3. Prowadzi obsługę merytoryczną posiedzeń Zarządu.
 4. Współpracuje z Prezesem i Wiceprezesem w przygotowaniach tematyki
  i problematyki posiedzeń Zarządu.
 5. Protokołuje posiedzenia Zarządu i opracowuje dokumentację uchwałodawczą.
 6. Przedstawia na posiedzeniach Zarządu bieżące sprawy i problemy występujące
  w klubie.
 7. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań finansowych i ich zgodnością z obowiązującymi przepisami.
 8. Przygotowuje sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Klubu.
 9. Przygotowuje plan rocznego budżetu klubu oraz wszelkie wnioski z tym związane
  i przedkłada je Zarządowi celem zatwierdzenia.
 10. Opiniuje i wnioskuje do Zarządu o zatwierdzenie preliminarzy imprez sportowych.
 11. Współpracuje z księgowym Klubu.
 12. Inicjuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych na działalności statutową klubu.

Członek Zarządu:

 1. Współpracuje z pozostałymi Członkami Zarządu.
 2. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.
 3. Uczestniczy w realizacji uchwał i zadań zleconych przez Zarząd.
 4. Podejmuje działania zmierzające do czynnego realizowania uchwal Zarządu.
 5. Wspiera swoimi inicjatywami prace Zarządu i działalność Klubu.
 6. Inicjuje działania na rzecz pozyskania środków finansowych na działalności statutową klubu.